Çerez Örnek
canlı destek

Lisans Eğitimi

Kuruluş

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda Zootekni Kürsüsü olarak yapılanan bölüm "Hayvan Yetiştirme ve Islahı” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” kürsülerinden oluşmuştur. 1975 yılında "Zootekni Bölümü" adını almış ve "Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” olmak üzere ili kürsü ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1982 yılından sonra Zootekni Bölümü “Hayvan Yetiştirme” "Yemler ve Hayvan Besleme” ile "Biyometri ve Genetik” Anabilim Dallarını içerek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Halen bu üç Anabilim Dallı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Zootekni Bölümü lisans eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Lisans Diploması ile "Ziraat Mühendisi” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında Zootekni Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları önlisans veya lisans derslerinin Bölüm Program Yeterlilikleri ile uyumu ve muafiyet işlemleri “EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MUAFİYET İLKELERİ” kapsamında değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını içeren bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümü’nün amacı; çiftlikten sofraya sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olurlar. Zootekni Bölümü mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca veya Üniversitelerarası Kurul tarafından bunlara eşdeğer sayılan yabancı diller) belgesine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesinde dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınarak dersi veren öğretim üyesi tarafından bağıl veya doğrudan değerlendirme sistemlerinden biri tercih edilir. Sınav sonuçları “EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ” ne uygun olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR (Program Başkanı; AKTS/DS Koordinatörü) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 Bornova-İzmir Tel: (232) 311 27 08 Fax: (232) 388 18 67 Santral: (232) 311 27 08 e-mail: zootekni.ege@gmail.com: zootekni@mail.ege.edu.tr web : http://agr.ege.edu.tr/zootekni

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak bulunan tesisler: Kanatlı Araştırma ve Uygulama Birimi, Büyükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Küçükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Yem Birimi. Bölümümüzde bu tesislerin yanısıra, hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik analizlerinin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar da mevcuttur. Bunlar: Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Fizyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et-Süt ve Yumurta Analiz Laboratuvarı, Sperma Üretim ve Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Analiz Laboratuvarı, Arıcılık Laboratuvarı.

Program Çıktıları            

 1. Temel bilim, temel mühendislik ve ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgi, 
 1. Hayvan yetiştirme, üreme, ıslah, barındırma, refah, besleme, yemler, yem teknolojisi, biyometri, genetik, yerli hayvan gen kaynaklarının korunması, biyoteknoloji, hayvansal ürünlerin işleme süreçleri konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgi, 
 1. Sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, yem ve gıda güvenliği, sürdürülebilir hayvansal üretim, çevre koruma ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgi; çağın ziraat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi, 
 1. Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak hayvansal üretimle ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz edebilme; edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme becerisi, 
 1. Veri toplama, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, sorgulayabilme, risk yönetimi ve araştırmalara dayalı olarak çözüm önerileri geliştirebilme becerisi, 
 1. Alanında etkin rapor yazabilme ve yazılı olan raporları anlayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 
 1. Hayvansal üretim ile ilgili konularda karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü eldeki imkânlar ve bu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi, 
 1. Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme; hayvansal üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluk alabilme; disiplinler arası çalışma yapabilme, 
 1. Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, 
 1. Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapabilme, stratejiler geliştirebilme, 
 1. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma ve bu gelişmeleri yakından izleyebilme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunabilme; toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretebilme ve uygulayabilme; farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme, 
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak hayvansal üretim alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, 
 1. Hayvansal üretimle ilgili konularda çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlayabilme, uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme; alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, 
 1. Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme; ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranma; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık, 
 1. Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal adalet, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olmak. 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ